Regulamin sklepu internetowego

www.camina.pl

Nazywam się Marta Łazar i tworzę różne produkty elektroniczne: usługi, konsultacje, programy i szkolenia online oraz książki i poradniki. Sprzedaję je w sklepie online www.camina.pl

Jest mi niezmiernie miło, że zainteresował Cię jeden z tych produktów lub usług i chcesz dokonać zakupu. Poniższy Regulamin jest po to, aby nasza współpraca przebiegała bez niespodzianek i niejasności. Znajdziesz w nim informacje m. in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie czy postępowaniu reklamacyjnym.

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe: CAMINA Marta Łazar, ul. Buska 25/5, 60-476 Poznań, NIP 8521306881.

W razie jakichkolwiek pytań, pisz śmiało na adres e-mail online@camina.pl. Ja lub moi współpracownicy postaramy się pomóc i rozwiązać problem najlepiej, jak to będzie możliwe.

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów!

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Operator Płatności – Krajowy Integrator Płatności S.A. https://tpay.com/ lub PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie https://www.paypal.com/pl/,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.camina.pl/regulamin-sklepu/,
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.camina.pl/,
 • Sprzedawca – CAMINA Marta Łazar, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Buska 25/5, 60-476 Poznań, NIP: 8521306881.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa, najczęściej Chrome,
  • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, jeżeli inne lub szersze niż opisano w punkcie powyżej, są wskazane każdorazowo w opisie danego produktu.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 7. Ceny podane w sklepie są cenami netto (przed opodatkowaniem podatkiem VAT) lub brutto (łącznie z podatkiem VAT) i zostało to każdorazowo wskazane na stronie opisującej produkt i w karcie produktu.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego drogą elektroniczną usługę polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie, szkoleń, kursów i programów świadczonych drogą elektroniczną lub wybranych pakietów konsultacji (online lub offline) oferowanych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.
 2. Usługi, polegające na umożliwieniu zawarcia umowy świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych, świadczenia szkoleń, kursów i programów drogą elektroniczną oraz zakupu wybranych pakietów konsultacji zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail online@camina.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne, szkolenia, kursy i programy dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5 Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności,
  • jeżeli Kupujący chce otrzymać fakturę VAT, to zaznaczyć odpowiedni checkbox i podać dane odbiorcy faktury,
  • zaakceptować Regulamin i zgodę na wysyłkę produktów przed upływem terminu odstąpienia od umowy – akceptacja Regulaminu i zgody jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
 3. Jeżeli Kupujący wybrał usługę dostępną w modelu abonamentowym, na stronie Operatora Płatności będzie mógł ustawić płatność cykliczną odpowiadającą okresowemu abonamentowi (najczęściej miesięcznemu). Płatność cykliczną Kupujący będzie mógł w każdej chwili anulować. Płatność cykliczna polega na automatycznym obciążeniu rachunku bankowego lub karty Kupującego w okresie rozliczeniowym (abonamentowym). Opłatę abonamentową płatną w ten sposób uznaje się za wnoszoną z góry.
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 5a Świadczenie umowy i sposób rozliczeń

 1. Płatność za nabywane w Sklepie produkty elektroniczne, szkolenia, kursy i programy świadczone drogą elektroniczną lub wybrane pakiety konsultacji (online lub offline) dokonywana jest z góry.
 2. Sprzedawca może zaproponować Kupującemu, w odniesieniu do wybranych przez Sprzedawcę usług i produktów elektronicznych, w szczególności szkoleń, kursów, programów i pakietów, których realizacja będzie trwała dłużej niż 1 miesiąc, rozliczenie w okresach rozliczeniowych. W tej sytuacji zapłata z góry za dany okres rozliczeniowy upoważnia Kupującego do otrzymania i korzystania wyłącznie z treści, konsultacji i innych składowych produktu dostarczonych przez Sprzedawcę w tym opłaconym okresie rozliczeniowym.
  Udostępnienie kolejnych treści, konsultacji i składowych produktu nastąpi po opłaceniu przez Kupującego należności za kolejny okres rozliczeniowy.
  Jeżeli Kupujący anuluje płatność cykliczną w trakcie opłaconego okresu, płatność nie zostanie naliczona za kolejny okres, ale Kupujący nie może domagać się zwrotu części płatności za okres od dnia, w którym anulował płatność cykliczną do ostatniego dnia opłaconego wcześniej okresu.
  Brak zapłaty za kolejny okres rozliczeniowy jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy przez Kupującego bez dalszych roszczeń.

§ 6 Dostawa produktu elektronicznego

Dostawa kupionego produktu elektronicznego, szkolenia, kursu lub programu następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego produktu elektronicznego. Komunikacja z Kupującym w tym zakresie będzie odbywała się za pośrednictwem adresu e-mail podanego w formularzu zamówienia.

§ 7 Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

§ 8 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://camina.pl/formularz_reklamacja.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 7. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.camina.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
  Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2020.12.22

Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej.

Archiwalne wersje Regulaminu sklepu internetowego www.camina.pl